فریده مشایخ

فریده مشایخ

فریده مشایخ استاد دانشگاه و از مشاوران موسسه بین‌المللی برنامه‌ریزی آموزشی یونسکو و از صاحبنظران و مولفان در حیطه برنامه‌ریزی آموزشی است.

وی همسر عباس بازرگان از صاحبنظران حوزه ارزشیابی آموزشی است.

بیشتر آثار فریده مشایخ تألیف و ترجمهٔ کتابهایی دربارهٔ برنامه ریزی آموزشی است، از جمله: تألیف دیدگاهای نو در برنامه ریزی آموزشی، برنامه‌ریزی استراتژیک در آموزش و پرورش و ترجمه‌ی فرایند برنامه‌ریزی آموزشی (از گروه مشاوران یونسکو) و برنامه‌ریزی درسی مدارس (از گروه مشاوران یونسکو).

راهنما

عضویت در کانال تلگرام