طراحی مدل نرم افزار آموزش ریاضی بر اساس رویکرد سازنده گرایی

چکیده

این مقاله به بررسی توصیفی و تحلیلی دیدگاه‌های فلسفی، روان‌شناسی و برنامه‌ریزی درسی آموزش به کمک کامپیوتر می‌پردازد و یک نظریه  مفهومنی با عنون «طراحی مدل نرم‏افزاری کامپیوتری از دیدگاه مکتب‏ سازنده‏گرایی در دورهء تحصیلی ابتدایی» ارائه می‌کند.

آموزش به کمک کامپیوتر شامل سه مبحث اساسی آموزش به کمک کامپیوتر، یادگیری براساس کامپیوتر و کامپیوتر به عنوان ابزار همه کاره می‌باشد. رویکرد سازنده گرایی در تولید نرم‌افزارهای آموزشی مؤثر است و از کامپیوتر به عنوان ابزار جمع‌آوری و سازماندهی اطلاعات استفاده می‌کند و آموخته‌های فراگیران را به نمایش می‌گذارد. یادگیرنده به کمک کامپیوتر، اطلاعات خود را از طریق فرایند جمع‌آوری اطلاعات جدید، اصلاح و به روز می‌کند.

این پژوهش از نوع بنیادی است زیرا به بررسی مبانی فلسفی، روان‌شناسی و برنامه‌ریزی درسی دیدگاه سازنده‌گرایی، رفتارگرایی و شناختی می‌پردازد و در نهایت مدل نرم‌افزار آموزشی براساس رویکرد سازنده‌گرایی ارائه می‌گردد. (۱)-استادیار دانشگاه آزاد اسلامی واحد خوراسگان راهبردهای یک تحقیق نظری از نوع عملی در برنامه  درسی شامل چهار راهبرد مشخص کردن دورنما و کرانه  پدیده یا فرایند برنامه‌ریزی درسی، شناسایی عناصر اساسی و ارتباطی، تبیین جنبه‌های کاربردی برنامه  درسی و بالاخره انتقاد و ارزیابی طرح مفهومی و قالب مطالب ارائه شده می‌باشد، طوری که پژوهشگران دیگر نیز با توجه به اصول علمی و روابط علت و معلولی حاکم بر تحقیق به بررسی روایی و اعتبار مدل ارائشه شده بپردازند.

مدل این پژوهش شامل دو بخشی اساسی است. بخش اول مربوط به مراحل آموزش و بخش دوم شامل دو قسمت تکمیلی همکاری و ارزیابی در گروه‌های کوچک و راهنمایی، تسهیل بخشی و ارزیابی معلم می‌باشد. بازخورد و تقویت نیز در دو بخش کارکرد معلم و گروه‌های کوچک ارائه می‌گردد.

مقدمه

آموزش به کمک کامپیوتر شامل سه مبحث اساسی است. بحث اول با عنوان آموزش به کمک کامپیوتر است. در این د یدگاه کامپیوتر به عنوان مربی عمل کرده و مطالب جدید را با فراگیران تمرین می‌کند و روش کار براساس تمرین، پرسش و پاسخ است. مبحث دوم یادگیری براساس کامپیوتر می‌باشد و شامل روش‌هایی مانند نمونه‌سازی، بازی‌های آموزشی، حل مسأله و پردازش اطلاعات می‌باشد. سومین مبحث با عنوان کامپیوتر به عنوان ابزار همه کاره نامگذاری گردیده و برنامه  نرم‌افزاری، اجرای برنامه‌های موردنظر را بر عهده دارد (عصاره،۸۶۳۱، ص ۸).سازنده‌گرایی قبل از اینکه یک نظریه  تدریس باشد، نظریه‌ای برای فهمیدن و یادگیری است. ارنست ون گلاسرزفیلد (۹۸۹۱) یکی از تبیین کننده‌های اصلی اندیشه  سازنده‌گرایی است و در تدوین آن مسیری را طی می‌کند که به گیامباتیستا ویکو ۲ در سال ۱۷۱ ختم می‌گردد.

نویسندگان: غلامرضا احمدی، مصطفی شیخ زاده

مقاله کامل را از بخش پیوست دریافت کنید.

راهنما

عضویت در کانال تلگرام