خلاقيت تفكر انتقادی

خلاقيت تفكر انتقادی
درباره کتاب
پدیدآورندگان: 
ناشر: 

خلاقیت، توانایی افکندن نوری تازه بر یک موقعیت، یک چالش یا یک مسئله است تا بدین وسیله امکان های جدیدی ایجاد شود که پیبش از این آشکار نبوده اند.افراد خلاق منتقدند: آنها در مقابل «معین» و «معلوم» متوقف نمی شوند؛ تخیلی قوی دارند؛ عادت کرده اند به شیوه های باز و انعطاف پذیر فکر کنند و ذهنشان را دو قدم از اشیا، در شکل موجودشان، جلوتر نگه دارند. آنها مبتکرند: آگاهانه چیزهای جدید و راه های جدید فکر کردن را در سر می پرورانند.

عضویت در کانال تلگرام