جامعه شناسی و آموزش و پرورش

جامعه شناسی و آموزش و پرورش
درباره کتاب
پدیدآورندگان: 
ناشر: 

اساسا دانش در جامعه ها ی سنتی بسته و محدود است و انتقال آن به همان صورت محدود انجام می پذیرد و نوآوری و ابداع جنبه تصادفی و استثنایی پیدا می کند. در حالیکه در جامعه صنعتی ابداع و نوآوری به عنوان وسیله قدرت صنعتی و اصالت فرهنگی ارزش و اعتبار پیدا می کند. برای اینکه دیدگاه جامعه شناسی اموزش و پرورش با تصریح بیشتری روشن شود لازم خواهد بود پاره ای از نظریات مشابه و نزدیک به این علم را که به عناوین مختلف و از زوایای گوناگون به مسائل آموزش و پرورش توجه نشان می دهد و در واقع زمینه  را برای آموزش و پرورش جدید در شکل کنونی خود آماده می سازد. 

عضویت در کانال تلگرام