جامعه شناسی آموزش و پرورش

جامعه شناسی آموزش و پرورش
درباره کتاب
پدیدآورندگان: 
ناشر: 

به زعم مولف، پرداختن به مسائل خاص جامعه شناسی آموزش و پرورش ایران مجال و شرایط دیگری می طلبد. شرایطی که در آن ابتدا باید مفاهیم و دیدگاه های تثبیت شده جامعه شناسانه و در حوزه اموزش و پرورش مطرح و معرفی شود. پس از آن می توان با استفاده از جامعه شناسی به تحلیل وضعیت آموزش و پرورش ایران بصورت خاص پرداخت. امید است که کتاب حاضر بتواند چنین نقشی را ایفا کند و زمینه ای را فراهم سازد تا در گام بعدی با آگهی فزونتر و غنی تر از مباحث نظری و روش شناختی جامعه شناسی آموزش و پرورش، مسائل خاص آموزش و پرورش مورد تحلیل جامعه شناختی قرار گیرد. 

عضویت در کانال تلگرام