تاریخ اندیشه های تربیتی جلد دوم

تاریخ اندیشه های تربیتی جلد دوم
درباره کتاب
ناشر: 

امروزه نظریه های تربیتی و تاریخ تربیت در جهان مورد توجه اند و این نتیجه به دست آمده است که نحوه ی عمل تربیت باید با محک های انتقادی واضح و آشکار گردد. ما می دانیم که تربیت بدون در نظر گرفتن اهداف و مقاصدش بناچار گرفتار بلایی به نام تنگ نظری می شود. مولف در این کتاب درباره اصول اندیشه های تربیتی، هم از نظر فلسفی و هم از لحاظ دینی به جستجو پرداخته است. 

عضویت در کانال تلگرام