الگوهای نمادین و غیر کلامی در تعلیم و تربیت نامرئی

الگوهای نمادین و غیر کلامی در تعلیم و تربیت نامرئی
درباره کتاب
پدیدآورندگان: 
ناشر: 

در بخش نخست کتاب، کلیاتی درباره‌ی گسترش و عمق نماد و زبان نمادین در عرصه‌ی تاریخ و فرهنگ بشریت مطرح شده است. از این رو ابتدا از پیشینه و قدمت کاربست الگوهای نمادین در فرهنگ دیرینه‌ی تاریخ سخن به میان آمده است. هم‌چنین واژه‌شناسی فرهنگ نمادها از نظر اصطلاحات مشابه و مجاور این مفهوم از دیدگاه‌های مختلف بررسی شده و طی آن ویژگی‌های بیان نمادین در تعلیم و تربیت نامرئی، مفهوم نماد در دوران معاصر، تقسیم‌بندی‌های نماد و نشانه در زبان‌شناسی و علم ارتباطات بررسی شده است. در بخش دوم روش‌ها و راهبردهای عملی در جریان تعلیم و تربیت غیرکلامی به خصوص در فرایند تدریس و آموزش در قالب کلاس درس و نوع ارتباط معلم با فضای کلاس از منظر زبان غیرکلامی، تقویت‌ها و محرک‌های نشانه‌ای، حرکات معلم در کلاس درس، تماس‌های چشمی و اشاره‌ای، تعیین فاصله‌های فیزیکی و عاطفی در فرایند تدریس به شکل عملی ـ همراه با مصداق‌های عینی و رفتاری ـ تشریح گردیده است.

nike air max 1 sale

راهنما

عضویت در کانال تلگرام