آموزش خلاق از راه ادبیات کودکان

رویکرد آموزش خلاق از راه ادبیات کودکان

رویکرد آموزش خلاق از راه ادبیات کودکان

آموزش خلاق از راه ادبیات کودکان از گونه آموزش جایگزین است. آموزش جایگزین جای آموزش رسمی می نشیند. به طور کلی آموزش های جایگزین برآمده از نیازهای کودکان است و اجبارهای آموزش رسمی را که وابسته به ساخت قدرت است، ندارد.

ده اصل طلایی رویکرد آموزش خلاق از راه ادبیات کودکان

ده اصل طلایی رویکرد آموزش خلاق از راه ادبیات کودکان

۱- آموزش برای شکوفایی
۲- آموزش برای بازی و شادی
۳- آموزش معناگرا و پالایش گر
۴- آموزش برای آگاهی و دانایی
۵- آموزش بدون رقابت۶- آموزش برای گشایش
۷- آموزش رشد اجتماعی و شهروندی
۸- آموزش برای همکاری و مشارکت
۹- آموزش برای آزادی و صلح
۱۰- آموزش دوستی با مادر زمین

 

عضویت در کانال تلگرام