آجرهای ساختمانی کلاسیک

آجرهای ساختمانی کلاسیک

این افزار از ۱۸ بلوک های مستطیلی، ۱۲ بلوک مربع مسطح و 6 ستون باریک تشکیل شده است.

این افزار به هدیه ۶ فروبل نیز معروف می باشد و تفاوت آن با بقیه هدیه ها به ویژه هدیه ۴ به رمغان آوردن احساس معماری است.

بهترین زمان برای استفاده از این افزار ۵ سال  یا بالاتر می باشد.

راهنما

عضویت در کانال تلگرام