مقاله ها و جستارهای روانشناسی رشد و آموزش

درباره ترکیب هنری داستان

نویسنده: بهروز عزبدفتری

مقدمه J:} سامرست موام mahguaM tesremoS، ۱۹۶۵- ۱۸۷۳ رمان نویس مشهور انگلیسی در پیشگفتار جلد چهارم داستان‌های کوتاهش می‌گوید...موضوعهای داستانی در هر گوشه و کنار خیابان یافت می‌شود اما نویسنده ممکن است در لحظه‌ای که می‌توان آن‌ها را برگزید در محل حضور نداشته یا مشغول تماشای ویترین مغازه بوده باشد و بی‌توجه از کنار آن‌ها بگذرد (۱:۱۹۶۷)-این سخن موام تعریفی را که ویلیام جیمز semaJ mailliW، ۱۹۶۵ از ادبیات داده به ذهن متبادر می‌سازد. جیمز در آغاز کتابش با طرح پرسشادبیات چیست؟ می‌گویدزمانی که در مقام پاسخ به این (*) عضو هیات علمی گروه زبان و ادبیات انگلیسی، دانشگاه تبریز.

نوشته : editor /
تعداد دیدگاه: ۰ /
روایت‌های کودکان

نویسنده: مایکل جی تولان

مترجم: ابوالفضل حری

موضوع «روایت‏های کودکان»، چندین زیرشاخه را دربر می‌گیرد که در این نوشته، فقط آن‌ها را از یکدیگر بازمی‌شناسیم. در بطن داستان‌هایی برای کودکان (نیز در بطن داستان‌هایی از زبان کودکان و با کودکان) انواع فرعی بسیاری را می‌توان از نزدیک مشاهده کرد: شفاهی در برابر مکتوب؛ شفاهی رودررو در برابر شفاهی «دور از دست»(مثل رادیو یا کاست)؛ شفاهی رودررو و یک به یک (برای مثال داستانی که پرستار برای کودک نقل می‌کند) در برابر شفاهی رودررو یک به چند (برای مثال داستانی که معلم برای شاگردان کلاس می‌گوید)؛ شفاهی یک به یک و رودررو و فی البداهه در برابر داستان‌های به لحاظ موقعیت مشابهی که تا اندازه‌ای متن محورند (بی‌توجه به جایگاه آن «متن»: کتاب چاپ شده، سرگذشت قومی یا بازنویسی تحریف شده قصه‌ای عامیانه).

نوشته : editor /
تعداد دیدگاه: ۰ /

عضویت در کانال تلگرام