فهرست مدارس طبیعت در استان کرمانشاه

مدرسه طبیعت کیکم (کرمانشاه)

مدرسه طبیعت کیکم جایی برای بازی‌های سرخوشانه درطبیعت است که منجر به رشد استعدادها، خلاقیت، دست ورزی، رویا پردازی و سلامت فکری و جسمی کودکان است که کارگاه‌هایی برای یادگیری و تجربه بدون آموزش مستقیم برای کودکان انجام می‌گردد.

مدرسه طبیعت کیکم (کرمانشاه)

عضویت در کانال تلگرام