معنای سقراطی فلسفه

مفهوم فلسفه در برنامه «فلسفه» برای کودکان و نوجوانان

نویسنده: سعید ناجی

تحقیقات وسیعی در زمینة موضوعات و مسائل علم و دین صورت می‌گیرد. شاید یکی از کاربردهای این تحقیقات و دستاوردها ارائة آنها به عموم مردم و افرادی باشد که گرفتار این نوع مسائل‌اند و از کمبود این نوع اطلاعات رنج می‌برند. مثلاً نسل‌های جدید به‌دلیل قدرت یافتن پیکرة علم و پذیرفتن بی‌چون و چرای دستاوردهای معرفتی آن، به شدت خود را گرفتار انتخابی میان دو طرز فکر یا پارادایم بزرگ علم و دین می‌بینند. پوزیتیویسم و علم‌گرایی هم تنش‌هایی بین این دو به‌وجود آورده است. به ظاهر تعارضی بین این دو وجود دارد و دانش‌آموختگان، خود را ناگزیر می‌بینند که از بین این دو یکی را انتخاب کنند، درحالی‌که نتایج جدید تحقیقات در زمینة علم و دین، این تعارض را نفی می‌کند و آن‌ها را به نحوی مکمل هم می‌داند. 

نوشته : editor /
تعداد دیدگاه: 0 /

عضویت در کانال تلگرام