آموزش ریاضی دبستان

بررسی ارتباط میان توانایی کلامی و توانایی ریاضی

نویسندگان: انسیه عباسی

          حبیب الله قاسم زاده

          حسن عشایری

هدف: این پژوهش با هدف بررسی ارتباط میان توانایی کلامی و توانایی ریاضی انجام شده است. روش: جامعه پژوهش را کودکان۵ و ۵ ساله مهدکودک‌های منطقه شرق بهزیستی استان تهران تشکیل داده‌اند. از میان کودکان جامعه مورد بررسی، پس از انجام آزمون هوش بر روی ۲۱۸ کودک،۱۲۰ نفر به روش نمونه‌گیری در دسترس انتخاب شدند. این افراد دارای بهره هوشی ۱۱۰-۹۰ بوده‌اند. ابزار پژوهش را یک آزمون ریاضی و آزمون طبقه‌بندی کلامی تشکیل داده‌اند. داده‌های پژوهش به کمک روش‌های آمار توصیفی و ضریب همبستگی تحلیل و ارائه گردید. یافته‌ها: یافته‌های این پژوهش نشان داد میان توانایی کلامی و توانایی ریاضی، ارتباط مستقیم و معنی‌داری وجود دارد.

نوشته : editor /
تعداد دیدگاه: 0 /
نوشته : admin /
تعداد دیدگاه: 0 /
شمارورزی لولوپی + ۱ (ریاضی آموز ادبی)
شمارورزی لولوپی + ۱ کتاب خواندن
شمارورزی لولوپی + ۱ کتاب کارورزی
شمارورزی لولوپی + ۱ کتاب کنش ورزی

بسته ای که در برابر شما گشوده است، شامل کتابِ خواندن، کتابِ کارورزی و کتاب راه نما و کنش ورزی به همراه کیسهٔ نماکارت ها است.

نوشته : admin /
تعداد دیدگاه: 0 /

عضویت در کانال تلگرام