اسباب بازی و صلح

اسباب بازی برای صلح

روانشناسان آموزش و متخصصان تعلیم و تربیت دیرگاهی است که از وسایل کمک آموزشی به عنوان اهرم قدرتمند توسعه دامنه مفاهیم ذهنی، ارتقاء سطح تفکر منطقی و گسترش توان محاسبات ذهنی و ریاضی استفاده می کنند و از این راه سرعت فراگیری را افزایش می دهند. برای مثال اگر قرار است کودکی در طول ده سال با همه حیوانات، دسته بندی آن ها و ویژگی های گوناگون زیست آنان آشنا شود با به کارگیری ابراز کمک آموزشی مانند انواع عروسک ها و اشکال این حیوانات و کتاب های قصه و بسیاری ابزار دیگر می توان این فراگیری ده ساله را به چند هفته تقلیل داد.

نوشته : editor /
تعداد دیدگاه: 0 /

عضویت در کانال تلگرام