روان شناسی تربيتی

روان شناسی تربيتی
درباره کتاب
پدیدآورندگان: 
ناشر: 

مشکلات تعلیم و تربیت ما منحصر به ضعف های دانش علوم تربیتی روانشناسی تربیتی نیست. مدارس و دیگر مراکز آموزشی و تربیتی ما نیز از چنان کیفیتی برخوردار نیست که انتظار آن را داریم. مشکلات اموزش و پرورش کشور نیز از همه بیشتر است و در حوزه های مختلف جریان تدریس و تربیت دچار ضعف های اساسی است. در این کتاب نه از درک و دیافت ها و روش های قدیمی غیر قابل استفاده در جهان معاصر دفاع شده است و نه به دیدگاه ها روش های محدود نگر تعلیم و تربیت غربی در تدریس و تربیت بسنده کرده ایم. باور ما آن است که دانش روانشناسی و تعلیم و تربیت را باید روی محکمات دینی و فرهنگی ایرانی قرار دهیم تا مناسب حال مردم و مقتضیات زندگی خود ما باشد.